Centrum Kształcenia w Płocku

Centrum Kształcenia w Płocku

wtorek, 15, styczeń 2013

Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej....

Projekty Unijne

Projekt zrealizowany.

 

          Począwszy od dnia 1. listopada br. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie rozpoczął realizację projektu "Wykorzystaj swoją szansę", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany jest do 150. osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego,
w tym do 90. kobiet (27. w wieku 45+) oraz 60.  mężczyzn (18. w wieku 45+), o niskim poziomie wykształcenia, kompetencji i doświadczenia zawodowego, pozostających bez zatrudnienia.

Celem realizacji projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej uczestników oraz uczestniczek poprzez stworzenie im warunków dostępu do zatrudnienia na otwartym rynku pracy w wyniku podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenia doświadczenia zawodowego i kompetencji społecznych, w tym m.in. poprzez realizację celów strategicznych dotyczących osiągania równości szans kobiet i mężczyzn.

W ramach realizacji projektu uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach zawodowych oraz w szkoleniach aktywizująco doradczych, które pozwolą im przezwyciężyć bariery występujące w relacjach z innymi ludźmi oraz zmotywują do samodzielnego działania.

Każda osoba biorąca udział w projekcie skorzysta z czterogodzinnych  indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, których wynikiem będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz wspólne stworzenie kompletu dokumentów aplikacyjnych.

W projekcie przewidziano również spotkanie z ekspertem ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych, mające na celu upowszechnianie wiedzy nt. działań służących aktywizacji zawodowej tej grupy społecznej. W czasie spotkania omówione zostaną także zagadnienia równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Dla najbardziej aktywnych uczestników i uczestniczek realizatorzy projektu oferują płatne, trzymiesięczne staże zawodowe, które pozwolą im na zdobycie nowych doświadczeń oraz rozwinięcie umiejętności zdobytych na szkoleniach. W projekcie zaplanowano również doprowadzenie do zatrudnienia 30. osób, w tym 18. kobiet i 12. mężczyzn.

Osoby biorące udział w szkoleniach mają zapewnione materiały szkoleniowo dydaktyczne, catering, ubezpieczenie oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

 

Centrum Kształcenia w Płocku

ul. 1 Maja 7

09-402 Płock

 

będzie realizował kurs:

"Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych"

 

Projekt zrealizowany.

Celem szkolenie jest przyuczenie do zawodu sprzedawcy  poprzez przygotowanie teoretyczne i praktyczne  w zakresie:

  • przestrzegania przepisów i zasad bhp, ochrony przeciwpożarowej ,
  • elementów rachunkowości – dokumentowania sprzedaży, prowadzenia rozliczeń handlowych, kontroli należności, wystawiania faktur
  • wykorzystania podstaw marketingu i reklamy w handlu,
  • handlu hurtowego i detalicznego – zasad organizacji sprzedaży, przyjmowania dostaw towaru, eksponowania towarów ,
  • zastosowania komputera w handlu hurtowym i detalicznym,
  • obsługi programów komputerowych wspomagających proces sprzedaży ( fakturowanie),
  • obsługi różnych typów kas fiskalnych i urządzeń współpracujących,
  • profesjonalnej sprzedaży.


Program kursu składa się z 8 modułów, z których każdy stanowi autonomiczną całość.

Wykłady i ćwiczenia realizowane będą w sali wykładowej, wyposażonej w niezbędne pomoce dydaktyczne (rzutnik multimedialny, sprzęt audio-wizualny). Zajęcia praktyczne odbywać się będą  w pracowni komputerowej wyposażonej w indywidualne stanowiska komputerowe , kolorowe monitory i drukarki, pracujące w sieci z dostępem do Internetu oraz   kasy fiskalne.

 

 KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA.